Договори за дело

Печати PDF

-изработка на договори за дело  за дела кои не спаѓаат во авторски дела
-доставување фактури за наплата на авторските хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство
-исплата на авторските хонорари - во готово - до денарска противвредност на 100 евра, на жиро-сметка, тековна сметка, штедна книшка
-советодавна улога во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право
-прибавување авторизациии за објавување на дела на странски автори во РМ
-трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно
-застапување на авторите пред судовите во РМ
-целокупно администрирање на научноистражувачки  и други проекти, кога нивни носители се физички лица