Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Македонска Авторска Агенција

За нас

There are no translations available.

НАЗИВ : МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО - СКОПЈЕ
АДРЕСА: БУЛЕВАР КОЧО РАЦИН 14, ПОШТ.ФАХ 148
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ : +389 (0)2 3114 655, +389 (0)2 3115 762, +389 (0)2 3114 776
ФАКС : +389 (0)2 3215-841
Е-МАИЛ АДРЕСА : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

РАБОТЕН ТИМ : ВКУПНО 16 ВРАБОТЕНИ,
6 СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИСКУСТВО ВО АВТОРСКОПРАВНА ЗАШТИТА ПОДОЛГО ОД 20 ГОДИНИ
-4 дипломирани правници со следните дополнителни квалификации :

-магистер по авторско право
-дипломиран правник со положен правосуден испит и испит за овластен застапник за индустриска сопственост
- 2 дипломирани правници со положен испит за овластен застапник за индустриска сопственост

-2 филолози