Изработка на авторски договори

Печати PDF

Видови авторски договори :
издавачки договор - белетристика, публицистика, литературен превод,    поезија, критика, рецензии, антологии, фељтони
договор за работа на научноистражувачки проект
договор за стручен превод
договор за користење компјутерска програма
договор за ликовно дело - слика, скулптура, рељеф, резба, применета уметност, карикатура, стрип
договор за користење фотографии
договор за аудиовизуелно дело ( филм ) - сценарио, режија, главен снимател, автор на изворно дело, главен аниматор, монтажа
договор за драмско и драмско-музичко дело - автор на драмски текст, превод на драмски текст, автор на музика за опера, балет, автор на либрето, автор на костимографија, кореографија
изведувачки договор - актери, театарски режисери, пеачи, свирачи, танчери, балетски уметници
договор за одржани предавања, беседи