Услуги и дејности

Печати PDF

Основна дејност на МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА (МАА)   е застапување на авторите при реализација на нивните авторски права во врска со користењето на нивните дела. Таа ги опфаќа следните  активности :

-изработка на авторски договори

-изработка на договори за дело

-доставување фактури за наплата на авторските хонорари -денарски и девизни за дознаки од странство

-исплата на авторските хонорари - во готово - до денарска противвредност на 100 евра, на жиро-сметка, тековна сметка, штедна книшка

-советодавна улога во врска со прописите за авторско право и даноците од авторско право

-прибавување авторизациии за објавување на дела на странски автори во РМ

-трансфер на средствата на автори и носители на авторско право во странство и обратно

-застапување на авторите пред судовите во РМ

-целокупно администрирање на научноистражувачки  и други проекти, кога нивни носители се физички лица