Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Странски јазици и комуникација

Странски јазици и комуникација

Print PDF
There are no translations available.

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА :  англиски, француски, шпански и руски јазик

РАБОТНИ РЕФЕРЕНЦИ ;
Вкупно автори во евиденција : 63000
Вкупно корисници во евиденција : 7500
Просечен број на издадени фактури во последните 3 години : 12000